வணிக

youtube இசை youtube

YouTube இன் வரலாறு: YouTube எப்போது தொடங்கியது? YouTube இன் மூலக் கதை

Nowadays, it’s almost impossible to think about online videos and not remember YouTube. But 15 years ago, the internet’s largest …

YouTube இன் வரலாறு: YouTube எப்போது தொடங்கியது? YouTube இன் மூலக் கதை Read More »

விளம்பரங்கள் பிளாக்கர் படம் மூலம் இயக்கப்படுகிறது குறியீடு உதவி சார்பு

விளம்பரங்கள் பிளாக்கர் கண்டறியப்பட்டது!!!

ஆனால் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று விளம்பரம் இல்லாமல் இந்த வலைத்தளத்தில் இங்கே இருக்க விரும்பவில்லை. நாம் பணியாற்ற பொறுப்பு விளம்பரங்கள் கேட்க என்று நீங்கள் முடக்க உங்கள் விளம்பரம் பிளாக்கர் சென்று போது.