மார்ட்டின் லூதர் கிங்

மார்ட்டின் லூதர் கிங்: அவரது மரபு படங்கள்

Dr. Martin Luther King, Jr. and the Rev. Ralph Abernathy appear "integrating" one of the first buses in Montgomery, Alabama, in 1955. This scene is from the shocking three-hour feature film, King: A Filmed Record.

Dr. Martin Luther King, Jr. and the Rev. Ralph Abernathy appear “integrating” one of the first buses in Montgomery, Alabama, in 1955. This scene is from the shocking three-hour feature film, King: A Filmed Record.

Dr. Martin Luther King, Jr. with a "7080" sign on his chest for a mugshot, following his arrest for leading a boycott of segregated buses across the city.

Dr. Martin Luther King, Jr. with a “7080” sign on his chest for a mugshot, following his arrest for leading a boycott of segregated buses across the city.

Dr. Martin Luther King, Jr. shakes his lawyer's hand to a group of supporters cheering him on following King's conviction for his involvement in the bus boycott in Montgomery, Alabama.

Dr. Martin Luther King, Jr. shakes his lawyer’s hand to a group of supporters cheering him on following King’s conviction for his involvement in the bus boycott in Montgomery, Alabama.

Dr. King, a civil rights activist, and his wife Coretta, daughter Yolanda, 5, and Martin Luther III, 3, play the piano in the living room of their home in Montgomery, Alabama.

Dr. King, a civil rights activist, and his wife Coretta, daughter Yolanda, 5, and Martin Luther III, 3, play the piano in the living room of their home in Montgomery, Alabama.

Leaders of the March on Washington for Jobs and Freedom on August 28, 1963. From right to left: Rabbi Joachim Prinz, Eugene Carson Blake, Dr. Martin Luther King, Floyd McKissick, Matthew Ahmann and John Lewis.

Leaders of the March on Washington for Jobs and Freedom on August 28, 1963. From right to left: Rabbi Joachim Prinz, Eugene Carson Blake, Dr. Martin Luther King, Floyd McKissick, Matthew Ahmann, and John Lewis.

Dr. Martin Luther King, Jr. addresses the crowd during the March on Washington on August 28, 1963 at the Lincoln Memorial in Washington D.C. It was here that he delivered his famous speech "I have a dream".

Dr. Martin Luther King, Jr. addresses the crowd during the March on Washington on August 28, 1963, at the Lincoln Memorial in Washington D.C. It was here that he delivered his famous speech “I have a dream”.

This photo captures the brief, and unique, encounter between Malcolm X and Dr. Martin Luther King, Jr. in the halls of the U.S. Capitol. They were watching a filibuster in the Senate over the Voting Rights Act.

This photo captures the brief, and unique, encounter between Malcolm X and Dr. Martin Luther King, Jr. in the halls of the U.S. Capitol. They were watching a filibuster in the Senate over the Voting Rights Act.

Arrested after attempting to dine at white-only restaurants in Saint Augustine, Florida, Dr. Martin Luther King, Jr. sits with the Rev. Ralph Abernathy in the St. John's County Jail in June 1964.

Arrested after attempting to dine at white-only restaurants in Saint Augustine, Florida, Dr. Martin Luther King, Jr. sits with the Rev. Ralph Abernathy in the St. John’s County Jail in June 1964.

3 thoughts on "Martin Luther King: His Legacy in Pictures"

ஒரு கருத்து விட்டு

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

+ 37 = 41

Commentluv
விளம்பரங்கள் பிளாக்கர் படம் மூலம் இயக்கப்படுகிறது குறியீடு உதவி சார்பு

விளம்பரங்கள் பிளாக்கர் கண்டறியப்பட்டது!!!

ஆனால் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று விளம்பரம் இல்லாமல் இந்த வலைத்தளத்தில் இங்கே இருக்க விரும்பவில்லை. நாம் பணியாற்ற பொறுப்பு விளம்பரங்கள் கேட்க என்று நீங்கள் முடக்க உங்கள் விளம்பரம் பிளாக்கர் சென்று போது.